News

Công bố Báo cáo tổng quan nông nghiệp số Việt Nam 2021

Ông Nguyễn Đức Tùng, Tổng thư ký VIDA cho biết, "Báo cáo tổng quan nông nghiệp số Việt Nam năm 2021" được xem là bản báo cáo đầu tiên về chuyển đổi số nông nghiệp và mục tiêu là sẽ ấn bản thường niên với nội dung cung cấp các thông tin, kiến thức về chuyển đổi số, cũng như đánh giá thực trạng trong quá trình ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để thúc đẩy sự đi lên của toàn ngành nông nghiệp. 

Dựa trên việc đánh giá thực trạng đến phác thảo tầm nhìn ngành nông nghiệp đã xác được khó khăn đặc trưng và điểm nghẽn chuyển đổi, cũng như các mặt thực trạng, tác động công nghệ số và nhận định của doanh nghiệp về chính sách. Báo cáo cũng đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể mang tính định hướng, nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, đạt hiệu quả cao, tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. 

Điểm nổi bật trong Báo cáo là những khó khăn được cụ thể hóa tới từng ngành hàng, nhóm doanh nghiệp, những điểm nghẽn chuyển đổi cũng đã được ghi nhận. Báo cáo cũng đề cập về chuỗi giá trị, đặc biệt liên quan tới người nông dân; vấn đề công nghệ, vốn và nguồn nhân lực đều đòi hỏi sự hỗ trợ từ mọi thành phần trong hệ sinh thái chuyển đổi số, đặc biệt là từ phía cơ quan pháp lý. 

Mục tiêu của VIDA trong những năm tới là xây dựng báo cáo tổng quan hàng năm trở thành một giải pháp tổng thể cho việc số hóa ngành nông nghiệp. Dự kiến, mỗi năm VIDA sẽ chọn một chương trình hành động trọng tâm và lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực đó.

L.Hiệp - http://cand.com.vn/Kinh-te/Cong-bo-Bao-cao-tong-quan-nong-nghiep-so-Viet-Nam-2021-649043/

Ông Nguyễn Đức Tùng, Tổng thư ký VIDA cho biết, "Báo cáo tổng quan nông nghiệp số Việt Nam năm 2021" được xem là bản báo cáo đầu tiên về chuyển đổi số nông nghiệp và mục tiêu là sẽ ấn bản thường niên với nội dung cung cấp các thông tin, kiến thức về chuyển đổi số, cũng như đánh giá thực trạng trong quá trình ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để thúc đẩy sự đi lên của toàn ngành nông nghiệp. 

Dựa trên việc đánh giá thực trạng đến phác thảo tầm nhìn ngành nông nghiệp đã xác được khó khăn đặc trưng và điểm nghẽn chuyển đổi, cũng như các mặt thực trạng, tác động công nghệ số và nhận định của doanh nghiệp về chính sách. Báo cáo cũng đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể mang tính định hướng, nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, đạt hiệu quả cao, tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. 

Điểm nổi bật trong Báo cáo là những khó khăn được cụ thể hóa tới từng ngành hàng, nhóm doanh nghiệp, những điểm nghẽn chuyển đổi cũng đã được ghi nhận. Báo cáo cũng đề cập về chuỗi giá trị, đặc biệt liên quan tới người nông dân; vấn đề công nghệ, vốn và nguồn nhân lực đều đòi hỏi sự hỗ trợ từ mọi thành phần trong hệ sinh thái chuyển đổi số, đặc biệt là từ phía cơ quan pháp lý. 

Mục tiêu của VIDA trong những năm tới là xây dựng báo cáo tổng quan hàng năm trở thành một giải pháp tổng thể cho việc số hóa ngành nông nghiệp. Dự kiến, mỗi năm VIDA sẽ chọn một chương trình hành động trọng tâm và lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực đó.

L.Hiệp - http://cand.com.vn/Kinh-te/Cong-bo-Bao-cao-tong-quan-nong-nghiep-so-Viet-Nam-2021-649043/
Các tin khác