NEOBOR BX5 MOL TECH GRH (BORAX 5H2O)

NEOBOR:   ( Borax ngậm 5 nước)

Công thức hóa học: Na2B4O7.5H2O

B2O3%                                                               48.6 -49.3

Equivalent  Na2B4O75H2O%                          101.7-103.1

Na2O%                                                               21.6-21.9

CL ppm                                                           ≤ 120

SO4 ppm                                                          ≤ 100

Fe ppm                                                            ≤ 10

Water insolubles ppm                                      ≤ 400

Mesh Size                                                        2.36

%Retained Guarantee                                     ≤1.0

CÔNG DỤNG: thủy tinh, gỗ, giấy, phân bón, hàn the…

Ưng dụng đời sống