Gardobond PC 4613

Polyme phân tán – chống dính vân tay dùng trong ngành tôn

Ưng dụng đời sống